Kręgle

REGULAMIN KRĘGIELNI

 

I. Część ogólna

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni "Atom" oraz korzystać z oferowanych usług, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Wejście na teren obiektu oznacza akceptację regulaminu.

2. Kręgielnia czynna jest codziennie od godz. 14.00. Godziny zamknięcia nie są stałe i zależą od ilości rezerwacji. Maksymalną godziną zamknięcia jest godzina 24.00.

3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie, zobowiązane są przed rozpoczęciem gry do uiszczenia opłaty za te usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się ze sposobem użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi będą usuwane z terenu obiektu.

6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia tytoniu,
- przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z urządzeń kręgielni.

8. O niedopuszczeniu do korzystania z kręgielni i możliwości przebywania na terenie obiektu decyduje obsługa kręgielni.

9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, pełną odpowiedzialność ponosi osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu.

10.Teren kręgielni „Atom” jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.


II. Zasady korzystania z kręgielni

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

4. Zalecane jest korzystanie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle lub własnego obuwia sportowego o niebrudzącej podeszwie.

5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia i siadania na elementach konstrukcyjnych,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
- wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- niszczenia wyposażenia
- wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
- nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.

6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą, celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób kręgielnia „Atom” nie ponosi odpowiedzialności.

10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, zaplątaniu się kręgli lub zablokowaniu wyciągarki do kul, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. Zakaz wykonywania rzutów na wszystkich torach, obowiązuje również podczas interwencji technicznej pracownika obsługi na którymkolwiek z torów. Pracownik ten, może w takim przypadku zezwolić na grę na określonym torze.

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jednorazowo rzutów więcej niż jedną kulą.


III. Odpowiedzialność i kary

1. Za zniszczenia lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia. Wartość ta zostaje określona przez obsługę kręgielni.

2. Za wybrudzenie lub zaśmiecenie strefy rozbiegu obowiązuje kara w wysokości równowartości opłaty wniesionej za wynajęcie toru.

3. Kręgielnia „Atom” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.

4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu kręgielnia „Atom” nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

5. Kręgielnia "Atom" nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu graczy oraz osób trzecich spowodowane nieumiejętnym korzystaniem z urządzeń kręgielni.

6. Kręgielnia „Atom” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.


IV. Rezerwacja torów

1. Rezerwacje na gry w kręgle mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, godziny rozpoczęcia i zakończenia gry oraz numeru telefonu kontaktowego. Rezerwacja na konkretny tor może ulec zmianie przed rozpoczęciem gry.

2. Rezerwacje rozpoczynają i kończą się o pełnych godzinach.

3. Pierwszeństwo gry na torze mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.

4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, może spowodować zwolnienie rezerwacji i możliwość wynajęcia toru innej osobie.

5. Rezerwujący, który się spóźnił, jest zobowiązany do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

6. Kręgielnia „Atom” nie odpowiada ze opóźnienia lub odwołania rezerwacji wynikające z awarii technicznych kręgielni.

                                                                             UWAGA !!!

OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GRY!!!